Obchodní podmínky

sebepoznávací semináře

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují uzavírání smlouvy za účelem účasti na sebepoznávacích seminářích pořádaných fyzickou osobou (dále jen „Pořadatelka“) Anetou Fialovou. IČ: 76334643, tel.: 775993288, právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, sídlo: Moravany-Moravanský 45, Moravany 530 02, Česká republika. Smlouva je uzavírána s využitím komunikačních prostředků na dálku - oficiálních webových stránek Pořadatele - www.jsemzenou.cz.
 2. Obchodní podmínky se řídí dle  § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ).
 3. Zájemce o účast na semináři přistupuje na tyto obchodní podmínky, se kterými projevuje svůj výslovný souhlas k okamžiku uzavření smlouvy.
 4. „Účastníkem“ je kterákoli osoba, která uzavře smlouvu o své účasti na semináři (dále jen „Smlouva“) v souladu s těmito VOP.

 

II. Uzavření Smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy se fyzická osoba přihlásí na seminář prostřednictvím internetových stránek pořadatele a uhradí cenu semináře uvedenou na oficiálních stránkách Pořadatelky (jsemzenou.cz).
 2. Účastníky eviduje pořadatel podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášení Pořadatelka zašle Účastníkovi potvrzení o přijetí.

 

III. Úhrada sebepoznávacího semináře

 1. Po přihlášení (vyplnění přihlášky zmáčknutí tlačítka "Odeslat") bude Účastníkovi zaslána zálohová faktura na e-mailovou adresu, kterou uvedl v registračním formuláři. Splatnost zálohové faktury je 7 dnů ode dne jejího vystavení.
 2. Po úhradě semináře (připsání částky na účet Pořadatelky) je Účastníkovi odeslán potvrzující e-mail na adresu, kterou účastník uvedl při přihlašování se na seminář.
 3. Faktura za seminář je Účastníkovi zaslána v den konání semináře, a to opět na jeho emailovou adresu, kterou účastník uvedl do přihlášky.
 4. Způsob úhrady: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
 5. Možnosti plateb
  • Bankovním převodem na účet Pořadatelky (uveden včetně variabilního symbolu v zálohové faktuře)
  • Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

 

IV. Způsob a forma platby

 1. Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
 2.  Možnosti plateb:
  • Bankovním převodem na korunový účet prodávající.
  • Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
  • Bankovním převodem online.
  • Platba v hotovosti není možná.

 

 

V. Odstoupení od Smlouvy


 

Lidsky napsáno: Chápu, že můžete před termínem semináře onemocnět nebo se může cokoliv přihodit. Pokud víte, že se nemůžete semináře zúčastnit, napište mi, prosím, co nejdříve mejl na aneta@jsemzenou.cz. Abyste se vyhli jakýmkoliv storno poplatkům, můžete za sebe poslat kamarádku nebo kohokoliv, kdo má o téma zájem - za výměnu účastníka neplatíte nic :)


 

Ze strany Účastníka

 1. Účastník je oprávněn zrušit svou účast na semináři. V takovém případě je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Pořadatelce, a to písemnou formou na e-mailovou adresu: aneta@jsemzenou.cz.
 2. Zruší-li Účastník svoji účast nejdéle 5 kalendářních dnů před termínem konání semináře, je mu vrácena celá hodnota semináře.
 3. Je-li účast na kurzu zrušena Účastníkem 3-4 dny před termínem konání, je vrácena účastníkovi 50% hodnota kurzu.
 4. Pokud se Účastník odhlásí méně než 3 dny před kurzem (2 dny, 1 den nebo v den konání kurzu), je účtován storno poplatek ve výši 100% (není Účastníkovi vráceno nic).
 5. Vždy je možné za sebe poslat náhradního účastníka – tuto skutečnost je Účastník také povinen oznámit pořadateli písemnou formou na e-mailovou adresu aneta@jsemzenou.cz (budu tak moci připravit pro náhradního účastníka správně jeho jmenovku a další případné materiály).
 6. Peníze vrací Pořadatelka vždy pouze na bankovní účet účastníka, a to do 14 dnů ode dne, kdy mi přišlo oznámení o odstoupení od Smlouvy Účastníkem (na adresu aneta@jsemzenou.cz).

Ze strany Pořadatelky

 1. Pořadatelka si vyhrazuje právo na změnu místa nebo termínu konání semináře, jakož i právo seminář kdykoli zrušit, a to i bez uvedení důvodu. O těchto skutečnostech je povinna informovat Účastníka, a to zprávou zaslanou na Účastníkem uvedenou e-mailovou adresu. V takovém případě Pořadatelka vrátí zaplacenou cenu semináře v plné výši Účastníkovi a nebo mu nabídne možnou účast na jiném termínu semináře.

 

VI. Zpracování osobních údajů


 

Lidsky napsáno: Po absolvování sebepoznávacího semináře vám ode mě budou chodit mejly s aktuálními informacemi, novými články na blogu a další inspirací. Je mojí prioritou, aby mé mejly dostávali pouze lidé, kteří o ně mají zájem a mají pro ně hodnotu. Pokud to tak nebudete cítit, kdykoliv se můžete odhlásit a žádný mejl už vám ode mě nepřijde. Odhlášení je možné v patičce jakéhokoliv mejlu ode mě.


 

 1. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě v rozsahu, v jakém je poskytl Pořadatelce při uzavírání smlouvy nebo později. Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytnut na dobu neurčitou. Ochrana osobních údajů účastníka je Pořadatelkou poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů Pořadatelkou pro účely plnění smluvních povinností a povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Účastník potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 3. Účastník uzavřením smlouvy potvrzuje, že byl Pořadatelkou seznámen se svými právy dle § 11 a 21 zák., č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může kdykoli bezplatně písemně na adrese pořadatele odvolat a v případě potřeby se může v souladu s výše uvedeným zákonem obrátit přímo na pořadatele nebo na úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Pořadatel neodpovídá za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům účastníka.
 5. Pořadatel je oprávněn využívat obsah a osobní údaje poskytnuté účastníkem za účelem zlepšování služeb a ke komunikaci s účastníkem.
 6. Účastník souhlasí s tím, aby mu byla na jeho e-mailovou adresu zasílána obchodní či jiná sdělení Pořadatelky, a to prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je udělen dobrovolně na dobu neurčitou a může být účastníkem kdykoli odvolán.
 7. Celá ochrana osobních údajů je zpracována zde: http://jsemzenou.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

 

VII. Řešení stížností a sporů

 1. Reklamační řád je řešen níže v odstavci VIII. Reklamační řád.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).
 5. Všechny informace, které uvádím v průběhu seminářů jsou vyjádřením mého přesvědčení, vycházejí z mých znalostí a zkušeností. Případné úspěchy a neúspěchy z nich plynoucí jsou zcela v rukou absolventa semináře.

 

VIII. Reklamační řád

 1. Všechny informace, které uvádím v průběhu seminářů jsou vyjádřením mého přesvědčení, vycházejí z mých znalostí a zkušeností. Případné úspěchy a neúspěchy z nich plynoucí jsou zcela v rukou absolventa semináře.
 2. Rozsah reklamace. Účastník má právo podat Pořadatelce reklamaci nebo stížnost na poskytnuté vzdělávací akce, a to z důvodu:
  • způsobu výuky Pořadatelky,
  • neshody prezentovaného obsahu semináře a obsahu absolvované akce,
  • organizace akce.
 3. Podmínky reklamace. Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu Aneta Fialová, Moravany - Moravanský 45, Moravany 530 02, ČR. Nebo e-mailem na aneta@jsemzenou.cz.
 4. Náležitosti reklamace/stížnosti. Písemná stížnost nebo reklamace musí obsahovat (v opačném případě nebude přijata k dalšímu řešení):
  • Kontaktní údaje Účastníka (jméno a příjmení, e-mail a mobil - dle přihlášky na seminář),
  • identifikaci akce (datum absolvování semináře, název a případně číslo faktury),
  • popis - důvod stížnosti nebo reklamace,
  • návrh řešení stížnosti/reklamace.
 5. Lhůta vyřízení reklamace nebo stížnosti. Dle zákona jsem povinna vyřešit reklamaci nebo stížnost do 30 dnů ode dne jejího doručení. 
 6. Způsob vyřešení reklamace nebo stížnosti. Ve všech případných stížnostech/reklamacích postupuji tímto způsobem:
  • stížnost/reklamaci zaeviduji,
  • prověřím její předmět (např. porovnám reference ostatních účastníků semináře) a pokud uznám stížnost/reklamaci za relevantní, zajistím adekvátní náhradu dle domluvy s Účastníkem.
 7. Způsob náhrady. Adekvátní náhradou se rozumí především náhrada kurzu účastí v jiném termínu, vrácení části nebo celého účastnického poplatku, případně pak jiný způsob náhrady dle dohody s Účastníkem.

 

Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Účastníka však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 3. 12. 2017.